Katalogi narzędzi

- REGULAMIN

 


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

"MAR-TOOLS" MARCIN MOSIAGIN

62-700 Turek
ul. Słoneczna 1b
NIP: 668-161-90-85
REGON: 730989141

Numer konta bankowego:
mBank
77 1140 2004 0000 3002 3095 3067
zwanego dalej Sprzedawcą, z wykorzystaniem strony internetowej www.mar-tools.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Z usług świadczonych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem strony internetowej www.mar-tools.pl , zwanej dalej stroną internetową, mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, zwane dalej Użytkownikiem.

4. Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną: 1) sprzedaż wysyłkowa narzędzi ,maszyn, urządzeń i wyposażenia warsztatowego znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej.

5. Szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży wysyłkowej z wykorzystaniem strony internetowej określone zostały w § 2 niniejszego Regulaminu.

6. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika strony www.mar-tools.pl następujących minimalnych wymagań technicznych: 1) zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu, 2) w określonych przypadkach oprogramowania……………………………………..

7. Strona internetowa optymalizowana jest do rozdzielczości 640x1260.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

9. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników na stronie internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się również umieszczania przekazów reklamowych.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania ze strony internetowej wybranych treści zamieszczanych przez Użytkowników bez podania przyczyn.


§ 2 Warunki zawierania umów sprzedaży wysyłkowej

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług.

2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży wysyłkowej towarów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej jest złożenie przez Użytkownika zamówienia na wybrany towar poprzez „Koszyk zamówień” i wypełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia, pozwalających na prawidłową identyfikację Użytkownika.

3. Kliknięcie przez Użytkownika w ikonę „Zamawiam” oznacza akceptację wybranego towaru zgodnie z jego opisem oraz jego ceny i wyraża wolę nabycia towaru zgodnie z warunkami zawierania umów sprzedaży wysyłkowej określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Po naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Zamawiam”, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia jak również zostanie wysłana FAKTURA PROFORMA aby dokonać wpłaty.

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w razie chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedawcy, czas ten może ulec wydłużeniu. O takim przypadku Użytkownik jest informowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

7. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności: 1) zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki, 2) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

8. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS i Poczty Polskiej.

9. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar na koszt Użytkownika.

10. Oryginał faktury VAT jest dołączany do przesyłki jako dowód zakupu.

11. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera po uiszczeniu opłaty.

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego.

14. W terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny- Dz.U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), na podstawie pisemnego oświadczenia (formularz odstąpienia od umowy). Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów używania i zostanie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT).

15. Towar zwracany w trybie wskazanym w treści § 2 ust. 15 niniejszego Regulaminu należy przesłać na adres: 62-700 Turek ul. Słoneczna 1b , z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca nie będzie przyjmował przesyłek pocztowych za pobraniem.

16. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca dokona zwrotu ceny w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionego towaru i uiszczone przez niego przy odbiorze zamówionego towaru.


§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenia niezgodności towaru z umową).

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku: 1) wadliwości zamówionego towaru, 2) niezgodności towaru z umową.

2. Użytkownik obowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniających jej złożenie.

3. Wszelkie reklamacje winny być składane: 1) na piśmie i przesłane na adres: 62-700 Turek, ul. Słoneczna 1b 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mar-tools@mar-tools.pl

4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia (dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania) oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy.

5. Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji jest: dostarczenie przez Użytkownika na koszt własny reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy na adres: 62-700 Turek, ul. Słoneczna 1b wraz z oryginałem faktury VAT, dokumentem reklamacji i oryginalnym opakowaniem.

6. W przypadku towarów oferowanych przez Sprzedawcę, a posiadających gwarancję producenta, lub podmiotu wprowadzającego dany produkt na rynek, Użytkownik ma do wyboru następujące sposoby reklamowania wadliwości/ niezgodności zakupionego towaru z umową:
a) Użytkownikowi przysługuje prawo reklamowania towaru bezpośrednio u Sprzedawcy;
b) Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta, lub podmiotu wprowadzającego dany produkt na rynek, gwarancji. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na dokumencie gwarancyjnym oraz we wskazanej w nim sieci serwisowej albo bezpośrednio u Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym zgłoszenie reklamacyjne.

7. Prawo do złożenia reklamacji nie przysługuje, jeżeli towar jest dotknięty uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy postąpić zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 14 niniejszego Regulaminu oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Użytkownik.


§ 4 Ochrona danych osobowych.

1. Wypełniając formularz zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę co najmniej w zakresie i w celu realizacji zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy jest dobrowolna.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe będą przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania na stronie internetowej www.mar-tools.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych i ich zabezpieczenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


§ 5 Postanowienia końcowe

1. Szczegółowy opis czynności związanych z realizacją usług wskazanych w treści § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu znajduje się w pozostałych częściach strony internetowej i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub innych ustaw mających zastosowanie do świadczenia usług wskazanych w treści § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 

 

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie